За UpShift

UPSHIFT е програма за социјални иновации која се базира на решавање на потребите на средните училишта и локалната заедница во делот на климатските промени и заштита на животната средина.

Програмата ги вклучува младите во општествените процеси со тоа што им дава водство во поглед на идентификација на проблемите во нивната заедница, и потоа заедно со заедницата создава решенија, услуги или производи со кои се адресираат тие проблеми. Овој „дизајн фокусиран на корисиникот“ и учење на претприемништво преку услуги им овозможува на младите да го развијат критичкото размислување и да се стекнат со вештини, кои можат да се применат во сите области на животот.

КОНКРЕТНО ПРЕКУ ПРОГРАМАТА УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ ИМААТ МОЖНОСТ ДА СТЕКНАТ:
pencil
practice
networking
ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ​ за социјални иновации
практична примена на вештините во реализација на социјална иницијатива
посилна врска и одговорност кон локалната заедница

UPSHIFT програмата ќе содржи 5 циклуси, во наредните 18 месеци поделени во 5 тематски области и тоа:

water
Циклус 1

ВОДА

МАРТ-ЈУЛИ 2022

wind
Циклус 2

воздух

АВГУСТ-ДЕКЕМВРИ 2022

plant
Циклус 3

почва

ДЕКЕМВРИ 2022-МАРТ 2023

project-management
Циклус 4

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2023

flame
Циклус 5

оган

МАРТ-ЈУЛИ 2023

Во рамки на програмата ќе бидат избрани 25 средношколски тимови

Програмата UPSHIFT ја реализира Здружението Лидери за едукација, активизам и развој (LEAD) во рамки на проектот „Охрабрување на децата и младите во Северна Македонија да станат двигатели на промените за намалување на ранливоста на заедниците од климатските промени“ спроведуван од УНИЦЕФ со финансиска поддршка од Шведска и и Фондот за иновации и технолошки развој на РСМ.