Thirrje për nxënësit e shkollave të mesme për zhvillimin e inovacioneve sociale

Cilat janë sfidat me të cilat përballet shkolla dhe mjedisi lokal ndërsa që kanë të bëjnë me ujin?
Çfarë novacion social do të propozonit për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike në sektorin e UJIT
Mblidhni një ekip prej 5 shokësh të klasës, përshkruani problemin/sfidën lidhur me ujin dhe aplikoni për shpërblim prej 120.000 denarë.

UPSHIFT është një program për inovacion social i bazuar në adresimin e nevojave të shkollave të mesme dhe komunitetit lokal në fushën e ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor. Përmes programit nxënësit do të kenë mundësinë të fitojnë:

pencil

Aftësi dhe kompetenca për inovacion social

practice

Zbatimi praktik i aftësive në realizimin e një inovacioni social

networking

Lidhje më e fortë dhe përgjegjësi ndaj komunitetit lokal

NGA SE PËRBËHET NJË PROGRAM?

FAZA 1 - Përcaktimi i një problemi/sfide, me një propozim zgjidhje të mundshme dhe aplikim (mars)
FAZA 2 - UpShift Bootcamp (14-16 prill, strugË)

Nëpërmjet metodologjisë Design Thinking, 10 finalistë të përzgjedhur do të zhvillojnë zgjidhje bazuar në problemet/sfidat në një eventi 3-ditor me ndihmën e mentorëve të caktuar. Në ngjarjen prezantohen të gjitha zgjidhjet dhe përzgjidhen 5 zgjidhje fituese, të cilat për zbatimin e zgjidhjes shpërblehen me 120.000 denarë.

FAZA 3 - Promovimi dhe aktivitetet e komunitetit (maj)

5 ekipet fituese marrin pjesë në një trajnim njëditor për avokim, gjithashtu prezantohen në një ngjarje njëditore për mbështetje plotësuese nga komuniteti dhe mbledhja e mjeteve.

FAZA 4 - Zbatimi i iniciativave sociale (maj-korrik 2022)

Me ndihmën e një mentori të caktuar, 5 ekipet realizojnë zgjidhjen e paramenduar dhe krijojnë një plan për zhvillimin e mëtejshëm të inovacionit social.

UJI - përshkrim tematik

Duke përfaqësuar të dytin nga katër elementët klasikë të natyrës (ajri, uji, toka dhe zjarri), uji dhe pastërtia e tij do të jenë fokusi i ciklit të parë të programit UPSHIFT. Gjithashtu, ky cikël do të shënojë 22 marsin, Ditën Botërore të Ujit.

Sipas shkencës, uji renditet i dyti pas oksigjenit si thelbësor për jetën. Më konkretisht, uji i pastër është i rëndësishëm për shumë gjëra, duke përfshirë atë se është burim thelbësor njerëzor, por gjithashtu siguron kushte jetese për miliona specie dhe është një rregullator i rëndësishëm klimatik. Uji i pastër dhe kushtet sanitare njihen gjithashtu si qëllimi numër 6 në kuadër të Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.

Megjithatë, ne ende përballemi me shumë sfida në lidhje me ujin e pastër, qasjen në ujë të pastër dhe përdorimin e tepruar të ujit të pastër.

Sipas këtij cikli, ekipeve të shkollave të mesme do t’u kërkohet të paraqesin probleme/sfida në lidhje me përdorimin e potencialit të ujit për të përmirësuar mjedisin dhe cilësinë e jetës, duke përfshirë:

Sfidat/problemet dhe zgjidhjet që synojnë përmirësimin e cilësisë së ujit;
Sfidat/problemet dhe zgjidhjet që synojnë përmirësimin e qasjes në ujë të pastër;
Sfidat/problemet dhe zgjidhjet që synojnë pastrimin e trupave ujorë dhe parandalimin e ndotjes;
Sfidat/problemet dhe zgjidhje që synojnë shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve ujore dhe ujit (lumenj, liqene).
Sfida dhe zgjidhje të tjera që lidhen me burimet ujore dhe ujin në drejtim të ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Për më tepër, më poshtë po ndajmë disa publikime dhe hulumtime që mund t’i përdorni si frymëzim për të përshkruar problemet dhe sfidat tuaja.

KUSHTET PËR APLIKIM DHE PËRZGJEDHJE

Thirrja është e hapur për të gjithë nxënësit të moshës 14 deri në 19 vjeç që janë pjesë e shkollave të mesme në vendin tonë.

Çdo ekip duhet të përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët maksimumi 3 anëtarë mund të jenë të së njëjtës gjini. Ekipet inkurajohen fuqimisht të përfshijnë nxënës nga grupet e margjinalizuara (nxënës nga familje në rrezik social, nxënës me aftësi të kufizuara, etj.)

Për më tepër, çdo ekip duhet të caktojë një mësimdhënës përgjegjës.

Dy ose më shumë ekipe nga e njëjta shkollë mund të aplikojnë vetëm nëse:

Të gjithë anëtarët e ekipit janë të ndryshëm
Problemi/sfida e identifikuar është e ndryshme nga ekipi tjetër që ka aplikuar nga shkolla
Mësimdhënësi përgjegjës është i ndryshëm nga mësimdhënësi nga ekipi tjetër që ka aplikuar nga shkolla

Aplikimi bëhet duke plotësuar formularin e aplikimit si më poshtë LINK  jo më vonë se 03.04.2022.

Nga aplikimet e pranuara do të përzgjidhen 10 finalistë në bazë të kritereve të mëposhtme:

1. Nevoja – maksimumi 10 pikë

Cila është nevoja për mbështetje për sfidën/problemin e paraqitur brenda shkollës dhe komunitetit lokal?

2. Shkalla e ndikimit – maksimumi 10 pikë

Çfarë ndikimi mund të ketë brenda shkollës dhe komunitetit lokal nëse zgjidhet sfida/problemi?

3. Qartësia dhe konciziteti – – maksimumi 10 pikë

Sa qartë dhe kuptueshëm është shkruar aplikacioni?

Si pjesë e kësaj thirrjeje për iniciativa sociale, ekipi i LEAD do të organizojë një sesion informues online më datë 21 mars (e hënë) në orën 14.00. Është i hapur për të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe shkollat e interesuara. Për të aplikuar për seancën duhet të regjistroheni në këtë LINK.

ÇFARË NDODH PASI TË PËRZGJEDHEN FINALISTËT?

Pas përzgjedhjes së 5 skuadrave fituese, ata fillojnë me realizimin e zgjidhjes së tyre. Zgjidhja e propozuar duhet të zbatohet në një periudhë prej 3-4 muajsh.

Gjatë realizimit, përveç mjeteve financiare prej 120.000 denarë, ekipet do të marrin mbështetje edhe nga mentorët të cilët do të caktohen nga programi dhe do t’i ndihmojnë ekipet në realizimin e iniciativës sociale.

Programi do të vendosë një fokus të veçantë në qëndrueshmërinë e nismave brenda shkollave.

CIKLET E ARDHSHME UPSHIFT

Programi UPSHIFT do të përmbajë 5 cikle, në 18 muajt e ardhshëm të ndarë në 5 fusha tematike, si më poshtë:

water

UJI

(mars-korrik 2022)

wind

AJRI

(gusht-dhjetor 2022)

plant

TOKA

(dhjetor 2022-mars 2023)

project-management

Zgjidhje dixhitale

(janar-qershor 2023)

flame

ZJARRI

(mars-korrik 2023)

PYETJE TË SHPESHTA

1. Kemi një ide për problemin/sfidën, por nuk jemi të sigurt se si ta paraqesim atë qartë?

Për të zhvilluar problemin / sfidën, ne rekomandojmë përdorimin e mjetit Tree Trouble. Në këtë LINK ndajmë një shembull.

2. Ekipi nga shkolla ime tashmë ka përgatitur një zgjidhje për një sfidë të caktuar, a mund ta aplikojmë të njëjtën?

– Në fazën e parë – përcaktimi i problemit/sfidës dhe aplikimi, i tij është thelbësore të përcaktohet i qartë i problemit/sfidës. Edhe pse nuk është e detyrueshme, ju mund të sugjeroni një zgjidhje të propozuar. Do të keni mundësinë të punoni për zgjidhjen më vonë nëse përzgjidheni si finalist

3. A mund të zëvendësojmë anëtarët e ekipit nëse marrim çmimin?

– Anëtarët e ekipit duhet të jenë të njëjtët me të cilët ekipi ka aplikuar.

4. Cili është roli i mësimdhënësit në të gjithë procesin?

-Mësimdhënësi luan rol kryesor në nxitjen e një shpirti sipërmarrës te nxënësit. Roli i tyre në të gjithë procesin është të motivojnë nxënësit por edhe të bartin njohuritë nga projekti brenda shkollave të tyre. Mësimdhënësit gjithashtu do të luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e qëndrueshmërisë së nismës sociale brenda shkollës.

5. Nëse krijohet mundësia, a mund të sigurohen mjete financiare shtesë për vetë iniciativën?

-Ekipet inkurajohen të sigurojnë më shumë mjete për zbatimin e nismës.

6. Nëse aplikojmë për një cikël dhe refuzohemi, a kemi mundësi të aplikojmë përsëri?

-Gjithsesi. Shkollat dhe nxënësit e shkollave të mesme inkurajohen të aplikojnë për ato cikle që i konsiderojnë të nevojshme dhe problematike.

Nëse keni pyetje shtesë, mos ngurroni të kontaktoni në info@lead.org.mk.

Programi UPSHIFT zbatohet nga Shoqata e Liderëve për Edukim, Aktivizëm dhe Zhvillim (LEAD) në kuadër të projektit “Inkurajimi i fëmijëve dhe të rinjve në Maqedoninë e Veriut të bëhen promotorë të ndryshimeve për të zvogëluar cenueshmërinë e komuniteteve ndaj ndryshimeve klimatike” të zbatuar nga UNICEF me mbështetje financiare të Suedisë dhe Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik të RMV-së.Në fazën e parë – përcaktimi i problemit/sfidës dhe aplikimi, i tij është thelbësore të përcaktohet i qartë i problemit/sfidës. Edhe pse nuk është e detyrueshme, ju mund të sugjeroni një zgjidhje të propozuar. Do të keni mundësinë të punoni për zgjidhjen më vonë nëse përzgjidheni si finalist